Kologa

F.A.Q

Algemeen

Waarom “Kologa” ?

De naam Kologa komt voort uit de samentrekking van “coloc”, een woning waar verschillende personen samenwonen, en “Kolegia” wat collegiaal betekent in het Esperanto: een groep personen op voet van gelijkheid.

Wie is een vluchteling ?

Iedereen die op de vlucht is voor een gevaarlijke situatie in zijn land, kan asiel aanvragen in België. Deze personen hebben dan de status van “asielzoeker” en vallen onder de verantwoordelijkheid van de staat terwijl hun aanvraag behandeld wordt en een beslissing genomen wordt. Indien de betrokkene in zijn land van herkomst dreigt te worden vervolgd wegens het behoren tot een gemeenschap, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep of politieke overtuiging, wordt hem in principe de status van vluchteling toegekend, waardoor hij een verblijfsrecht heeft. Dit recht is geldig voor 5 jaar. Nadien wordt de situatie van de persoon opnieuw beoordeeld. Indien de situatie van de betrokkene niet beantwoordt aan de specifieke criteria voor de toekenning van de vluchtelingenstatus, maar er redenen zijn om aan te nemen dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt, kan hem de subsidiaire-beschermingsstatus worden toegekend. Deze status geeft toegang tot een voorlopig verblijfsrecht van één jaar.

Wat is een flatshare ?

Een flatshare is het verhuren van een woning aan verschillende personen en deze delen. De term “coloc” kan betrekking hebben tot de woning of de huisgenoten.

Wie financiert het project ?

Op dit moment, geniet het project van geen enkele externe bron van financiering.

In welke geografische zone is het project van toepassing ?

Voorlopig wil Kologa het volledige Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dekken, ofwel de 19 gemeentes van Brussel.

Flatshare

Wie betaalt de huur ?

Zoals elke huisgenoot betaalt de vluchteling zelf zijn deel van de huur.

Zijn de gevolgen voor de huurovereenkomst/met de eigenaar ?

Niet meer dan voor een andere nieuwe huisgenoot die zich zou aansluiten tijdens de duur van de huurovereenkomst.

Ik heb voorlopig geen plaats in mijn flatshare. Wat kan ik doen ?

Neem alvast contact op met ons en informeer ons over je interesse via het deelnameformulier. Je kan dan deelnemen aan onze activiteiten en meer te weten komen over ons project. Eens een kamer beschikbaar is, kan je ons dat laten weten. Ondertussen kan je het succes van Kologa vergroten door onze Facebook pagina te steunen en onze contactgegevens te delen wanneer je berichten ziet voor flatshares. Aarzel niet om over ons te praten met je omgeving.

Mijn woning voldoet niet aan de criteria, wat kan ik doen ?

Als je woning geen flatshare (minstens twee personen) in Brussel Gewest is, maar je wilt ons project toch steunen, dan nodigen we je uit om toch contact op te nemen. Er bestaan andere manieren om ons te helpen bij de ontwikkeling van onze vereniging, bijvoorbeeld door deel te nemen aan onze verschillende activiteiten en over ons te praten in je omgeving. Voor zij die willen, is het ook mogelijk om ons financieel te steunen.

Hoeveel kost het ?

De dienst die we bieden is volledig gratis. De kosten die verbonden zijn aan de verhuis blijven ten laste van de persoon die komt inwonen.

Wat gebeurt er als het slecht gaat ?

De matching procedure en de workshops collectieve intelligentie hebben als doel het opstellen van een kader waardoor problemen op voorhand worden vermeden. Indien er ondanks deze initiatieven toch problemen zouden voorvallen in de flatshare, blijft Kologa beschikbaar om als bemiddelaar tussen te komen bij eventuele conflicten en een oplossing te helpen zoeken. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kunnen de deelnemers samen beslissen om de flatshare stop te zetten. Hoe sneller we op de hoogte worden gebracht van spanningen, hoe beter we u kunnen helpen om oplossingen te vinden.

Hoelang duurt het ?

Er wordt geen tijdslimiet vastgelegd, het duurt zo lang als de deelnemers dat wensen.

Kan je je huisgenoot kiezen ?

Kologa vindt een huisgenoot die zo goed mogelijk aansluit bij het karakter en de manier van leven van de andere huisgenoten. De flatshare mag dus niet kiezen, maar kan het voorstel wel weigeren na de eerste ontmoeting. In de mate van het mogelijke probeert Kologa dan een nieuwe huisgenoot te vinden.

Hoeveel tijd en investering vereist de deelname aan het project ?

De deelname zelf vraagt geen investering die groter zou zijn dan voor een andere huisgenoot. Het idee is om uitwisselingen en kennis bij iedereen te bevorderen door middel van een gemeenschappelijk leven. De vluchteling kan willen genieten van de ervaring en de praktische raad van zijn huisgenoten, maar die uitwisseling vergt geen grote investering gezien dit wordt onderverdeeld tussen de huisgenoten. De andere leden van de flatshare zullen trouwens ook kunnen genieten van de ervaring en kennis op andere vlakken van hun nieuwe huisgenoot.

Is er een maximumleeftijd ?

Er is geen maximumleeftijd om deel te nemen aan het project. Kologa houdt tijdens de matching procedure wel rekening met de wensen, behoeftes en interesses van de huisgenoten en de vluchteling om te zorgen dat de karakters en de manier van leven zo goed mogelijk bij elkaar passen.

Vluchteling

Welk statuut moet ik hebben om te kunnen deelnemen ?

Om deel te nemen, moet de nieuwkomer een verblijfsrecht in België hebben, d.w.z. de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus.

Wie betaalt de huur ?

Zoals elke huisgenoot betaalt de vluchteling zelf zijn deel van de huur.

Hoeveel kost het ?

De dienst die we bieden is volledig gratis. De kosten die verbonden zijn aan de verhuis blijven ten laste van de persoon die komt inwonen.

Hoelang duurt het ?

Er wordt geen tijdslimiet vastgelegd, het duurt zo lang als de deelnemers dat wensen.

Heb ik als huisgenoot recht op werkloosheidsuitkering of een leefloon van het OCMW ?

Wie een verblijfsrecht in België heeft, kan genieten van een leefloon van het OCMW. Wie het recht op werkloosheid heeft verworven door gedurende de vereiste periode te werken, heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Zowel voor het leefloon als voorde werkloosheidsuitkering zijn de bedragen hoger wanneer men alleen woont (alleenstaand) en lager wanneer men samenwoont met andere mensen met wie men een gemeenschappelijk budget deelt (samenwonend). Het is het OCMW (voor het leefloon) of de RVA (voor werkloosheid) de beslissen of een huisgenoot het bedrag voor alleenstaande of samenwonende ontvangt. Voorlopig kunnen we aan de hand van de beslissingscriteria niet met zekerheid voorspellen wat de beslissing zal zijn. Het leefloon bedraagt op heden 595,13€/maand voor een samenwonende persoon en 892,70€/maand voor een alleenstaande persoon (zonder personen ten laste). Het bedrag van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van verschillende criteria, maar ook hier zijn de bedragen voor alleenstaande personen hoger dan voor samenwonenden. De bedragen worden op de website van RVA uitgelegd.

Kan je je huisgenoot kiezen ?

Kologa vindt een flatshare die zo goed mogelijk aansluit bij de noden en wensen van de persoon. De persoon kan niet kiezen, maar kan het voorstel wel weigeren. In de mate van het mogelijke probeert Kologa dan een nieuwe flatshare te vinden.

Is er een maximum leeftijd ?

Er is geen maximum leeftijd, maar de leeftijd kan een voorwaarde vormen voor de matching tussen vluchteling en huisgenoten.

Hoelang duurt de procedure ?

Eens uw inschrijving opgeslagen, zal een eerste ontmoeting worden georganiseerd door Kologa met de vluchteling. Nadien is er tijd nodig om een geschikte flatshare te vinden en een nieuwe ontmoeting te organiseren tussen de nieuwkomer en een huisgenoot. De persoon wordt dan uitgenodigd om de woning te bezoeken en de andere huisgenoten te ontmoeten. Als iedereen het eens is, kan de nieuwe huisgenoot verhuizen zodra de kamer beschikbaar is. De volledige procedure duurt minimum een week, maar kan langer duren in functie van de beschikbaarheden van de betrokkenen en de matching.

Wat gebeurt er als het slecht gaat ?

De matching procedure en de workshops collectieve intelligentie hebben als doel het opstellen van een kader waardoor problemen op voorhand worden vermeden. Indien er ondanks deze initiatieven toch problemen zouden voorvallen in de flatshare, blijft Kologa beschikbaar om als bemiddelaar tussen te komen bij eventuele conflicten en een oplossing te helpen zoeken. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kunnen de deelnemers samen beslissen om de flatshare stop te zetten. Hoe sneller we op de hoogte worden gebracht van spanningen, hoe beter we u kunnen helpen om oplossingen te vinden.